Menu

Wetsvoorstel beperking precariobelasting aangenomen

28 maart, 2017

Het wetsvoorstel tot beperking van de precariobelasting is aangenomen door de Eerste Kamer. Door het wetsvoorstel kan geen precariobelasting meer worden geheven van elektriciteits- en drinkwaternetwerken, gasleidingen en andere openbare werken van algemeen nut die zich bevinden onder, op of boven de grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. Doel van deze aanpassing is te voorkomen dat burgers via de heffing van precariobelasting belasting moeten betalen aan een buurgemeente of -provincie waarvoor zij geen democratisch stemrecht hebben.Voor gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. In deze periode kan een gemeente niet meer heffen dan naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Gemeenten die na 10 februari 2016 een precariobelasting hebben ingesteld, vallen niet onder het overgangsrecht. Deze gemeenten mogen alleen heffen over de periode tot het moment waarop de gewijzigde wet in werking treedt. Dat moment wordt bij koninklijk besluit geregeld.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!