Menu

Schenking aandelen en latente inkomstenbelasting

20 april, 2017

De schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen is voorwaardelijk vrijgesteld van successierecht. De voorwaarde houdt in dat de onderneming door de verkrijger wordt voortgezet. De voorwaardelijke vrijstelling geldt tot een bedrag van ongeveer € 1 miljoen. Daarboven geldt een vrijstelling van 83% van de waarde. De vrijstelling, die bekend staat onder de naam bedrijfsopvolgingsregeling, geldt ook voor aandelen in een nv of bv, mits de aandelen een aanmerkelijk belang vormen.Op een schenking van aandelen van vader aan dochter was de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing. De aandelen maakten deel uit van een aanmerkelijk belang van vader. De waarde van de aandelen was dermate hoog dat niet de gehele schenking was vrijgesteld. Bij de aanslag schenkbelasting werd rekening gehouden met de aftrek van een bedrag aan latent verschuldigde inkomstenbelasting. Deze latente inkomstenbelastingschuld werd evenredig verdeeld over het voorwaardelijk vrijgestelde en het niet vrijgestelde gedeelte van de schenking. De dochter was het daar niet mee eens. Zij voerde aan dat de latente belastingschuld als tegenprestatie of last volledig in mindering op het niet vrijgestelde gedeelte van de schenking moest worden gebracht.Uit de wetsgeschiedenis en uit een arrest van de Hoge Raad uit 1996 volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de latente inkomstenbelastingschuld naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en het niet vrijgestelde gedeelte van de schenking. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!